Fire Ant中文是什麼動物名稱?Fire Ant = 火蟻

Fire Ant的詞性是屬於[名詞]


Fire Ant動物單字相關意思

  • Fire Ant 中文意思= 火蟻
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= fire ant
  • 單字大寫= FIRE ANT
  • 單字首大寫= Fire Ant
  • 單字字數= 8

這裡除了提供Fire Ant火蟻的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

爐鳥 烏賊 蝸牛
企鵝號 圓尾頜針魚 琴鳥
翠鳥 印度支那虎 燈塔水母
黑線鱈 墨魚 黑寡婦蜘蛛

火蟻英文Fire Ant草寫英文範例