Frilled Lizard中文是什麼動物名稱?Frilled Lizard = 褶傘蜥

Frilled Lizard的詞性是屬於[名詞]


Frilled Lizard動物單字相關意思

  • Frilled Lizard 中文意思= 褶傘蜥
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= frilled lizard
  • 單字大寫= FRILLED LIZARD
  • 單字首大寫= Frilled Lizard
  • 單字字數= 14

這裡除了提供Frilled Lizard褶傘蜥的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

猶因它地鼠 麻雀 蛇蜥
臭鼬 長鼻猴 吸蜜鸚鵡亞科
亞洲野驢 螢火蟲 蠟魚
斑點狗 虎皮鸚鵡 非洲侏儒蛙

褶傘蜥英文Frilled Lizard草寫英文範例