Gentoo Penguin中文是什麼動物名稱?Gentoo Penguin = 巴布亞企鵝

Gentoo Penguin的詞性是屬於[名詞]


Gentoo Penguin動物單字相關意思

  • Gentoo Penguin 中文意思= 巴布亞企鵝
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= gentoo penguin
  • 單字大寫= GENTOO PENGUIN
  • 單字首大寫= Gentoo Penguin
  • 單字字數= 14

這裡除了提供Gentoo Penguin巴布亞企鵝的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃喉貂 吸血烏賊 俄羅斯藍貓
昆士蘭管鼻蝙蝠 麥哲倫企鵝
鶲鴷 愛爾蘭獵狼犬 犬羚
加拿大愛斯基摩犬 鬥牛犬 巴色特・法福・布列塔尼犬

巴布亞企鵝英文Gentoo Penguin草寫英文範例