Glow Worm中文是什麼動物名稱?Glow Worm = 螢火蟲

Glow Worm的詞性是屬於[名詞]


Glow Worm動物單字相關意思

  • Glow Worm 中文意思= 螢火蟲
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= glow worm
  • 單字大寫= GLOW WORM
  • 單字首大寫= Glow Worm
  • 單字字數= 9

這裡除了提供Glow Worm螢火蟲的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃眼企鵝 烏龜 麋鹿
美洲獅 山地大猩猩 緬因貓
豹紋陸龜 韓國野兔 小缺齒鼴
大蚊科 螃蟹 棕熊

螢火蟲英文Glow Worm草寫英文範例