Great White Shark中文是什麼動物名稱?Great White Shark = 大白鯊

Great White Shark的詞性是屬於[名詞]


Great White Shark動物單字相關意思

  • Great White Shark 中文意思= 大白鯊
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= great white shark
  • 單字大寫= GREAT WHITE SHARK
  • 單字首大寫= Great White Shark
  • 單字字數= 17

這裡除了提供Great White Shark大白鯊的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

斑駒 白蟻 西伯利亞哈士奇
隱龜 莫比克腹齒脂鯉 猞猁屬
檜山田鼠 日本兔 巴布亞企鵝
夏威夷雀 蚯蚓 熊貍

大白鯊英文Great White Shark草寫英文範例