Grizzly Bear中文是什麼動物名稱?Grizzly Bear = 灰熊

Grizzly Bear的詞性是屬於[名詞]


Grizzly Bear動物單字相關意思

  • Grizzly Bear 中文意思= 灰熊
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= grizzly bear
  • 單字大寫= GRIZZLY BEAR
  • 單字首大寫= Grizzly Bear
  • 單字字數= 12

這裡除了提供Grizzly Bear灰熊的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

鱗魨 鍬形蟲 白斑角鯊
美洲黑熊 小鬚鯨 馬默特
情侶鸚鵡 伊尼歐潑婦 赫克力士長戟大兜蟲
長鬚鯨 小丑魚 迦南狗

灰熊英文Grizzly Bear草寫英文範例