Hamerkop Bird中文是什麼動物名稱?Hamerkop Bird = 錘頭鸛

Hamerkop Bird的詞性是屬於[名詞]


Hamerkop Bird動物單字相關意思

  • Hamerkop Bird 中文意思= 錘頭鸛
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= hamerkop bird
  • 單字大寫= HAMERKOP BIRD
  • 單字首大寫= Hamerkop Bird
  • 單字字數= 13

這裡除了提供Hamerkop Bird錘頭鸛的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

家朱雀 紫閃蛺蝶 倭犰狳
騾子 伊比利亞山蛙 棕櫚松鼠
黑線鱈 大猩猩 德國牧羊犬
蠼螋 雙峰駱駝 澳大利亞霧貓

錘頭鸛英文Hamerkop Bird草寫英文範例