Humboldt Penguin中文是什麼動物名稱?Humboldt Penguin = 漢波德企鵝

Humboldt Penguin的詞性是屬於[名詞]


Humboldt Penguin動物單字相關意思

  • Humboldt Penguin 中文意思= 漢波德企鵝
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= humboldt penguin
  • 單字大寫= HUMBOLDT PENGUIN
  • 單字首大寫= Humboldt Penguin
  • 單字字數= 16

這裡除了提供Humboldt Penguin漢波德企鵝的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

禿猴 土耳其安哥拉貓 鼠鹿
水蛭 伊比莎獵犬 曲紋唇魚
角海雀 黑尾真鯊 巨型雪納瑞犬
卡羅萊納犬 墨西哥鈍口螈 阿德利企鵝

漢波德企鵝英文Humboldt Penguin草寫英文範例