Huntsman Spider中文是什麼動物名稱?Huntsman Spider = 巨蟹蛛

Huntsman Spider的詞性是屬於[名詞]


Huntsman Spider動物單字相關意思

  • Huntsman Spider 中文意思= 巨蟹蛛
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= huntsman spider
  • 單字大寫= HUNTSMAN SPIDER
  • 單字首大寫= Huntsman Spider
  • 單字字數= 15

這裡除了提供Huntsman Spider巨蟹蛛的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

贊氏蜂鳥 瑞魚 遊隼
切葉蟻 蓬尾袋鼬屬 鱷冰魚
綠變色蜥 歐氏劍吻鯊 青蛙
跳蚤 加拿大愛斯基摩犬 迦南狗

巨蟹蛛英文Huntsman Spider草寫英文範例