Indian Palm Squirrel中文是什麼動物名稱?Indian Palm Squirrel = 印度棕櫚松鼠

Indian Palm Squirrel的詞性是屬於[名詞]


Indian Palm Squirrel動物單字相關意思

  • Indian Palm Squirrel 中文意思= 印度棕櫚松鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= indian palm squirrel
  • 單字大寫= INDIAN PALM SQUIRREL
  • 單字首大寫= Indian Palm Squirrel
  • 單字字數= 20

這裡除了提供Indian Palm Squirrel印度棕櫚松鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃腹土撥鼠 樹蛙 蘇門答臘犀
鱘魚 蠑螈 棘鼠
虎頭蜂 加拉帕戈斯企鵝 鴿子
渡渡鳥 澳洲牧羊犬 黑腳企鵝

印度棕櫚松鼠英文Indian Palm Squirrel草寫英文範例