Italian Wall Lizard中文是什麼動物名稱?Italian Wall Lizard = 義大利壁蜥

Italian Wall Lizard的詞性是屬於[名詞]


Italian Wall Lizard動物單字相關意思

  • Italian Wall Lizard 中文意思= 義大利壁蜥
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= italian wall lizard
  • 單字大寫= ITALIAN WALL LIZARD
  • 單字首大寫= Italian Wall Lizard
  • 單字字數= 19

這裡除了提供Italian Wall Lizard義大利壁蜥的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

樹蛙 薩摩耶犬 負鼠
糙皮斷線肖鱸 紐芬蘭犬 蜂猴亞科
東部大猩猩 小嘴鴴 黑寡婦蜘蛛
狒狒 秋田犬 非洲靈貓

義大利壁蜥英文Italian Wall Lizard草寫英文範例