Javan Langur中文是什麼動物名稱?Javan Langur = 東爪猴

Javan Langur的詞性是屬於[名詞]


Javan Langur動物單字相關意思

  • Javan Langur 中文意思= 東爪猴
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= javan langur
  • 單字大寫= JAVAN LANGUR
  • 單字首大寫= Javan Langur
  • 單字字數= 12

這裡除了提供Javan Langur東爪猴的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃背小羚羊 白虎 燈魚
心斑刺尾魚 銀幣魚 綿羊
薩摩耶犬 羅威那 美洲獅
小齒日本銀魚 瓢蟲 智利鼠

東爪猴英文Javan Langur草寫英文範例