Javan Pipistrelle中文是什麼動物名稱?Javan Pipistrelle = 爪哇伏翼

Javan Pipistrelle的詞性是屬於[名詞]


Javan Pipistrelle動物單字相關意思

  • Javan Pipistrelle 中文意思= 爪哇伏翼
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= javan pipistrelle
  • 單字大寫= JAVAN PIPISTRELLE
  • 單字首大寫= Javan Pipistrelle
  • 單字字數= 17

這裡除了提供Javan Pipistrelle爪哇伏翼的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

西高地白㹴 蘇門答臘犀 袋鼬屬
鞍帶石斑魚 企鵝號 鐘角蛙
象鼩 達布拉虎魚 珊瑚
波士頓梗 甲蟲 鱷魚

爪哇伏翼英文Javan Pipistrelle草寫英文範例