Javan Slit-faced Bat中文是什麼動物名稱?Javan Slit-faced Bat = 爪哇狹面蝙蝠

Javan Slit-faced Bat的詞性是屬於[名詞]


Javan Slit-faced Bat動物單字相關意思

  • Javan Slit-faced Bat 中文意思= 爪哇狹面蝙蝠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= javan slit-faced bat
  • 單字大寫= JAVAN SLIT-FACED BAT
  • 單字首大寫= Javan Slit-faced Bat
  • 單字字數= 20

這裡除了提供Javan Slit-faced Bat爪哇狹面蝙蝠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

墨西哥無毛犬 啄木鳥 蘇門答臘犀
射紋龜 紐波利頓犬 日本獼猴
捷豹 德國牧羊犬 象鼩
象鼻海豹屬 柯利犬 中華冠毛犬

爪哇狹面蝙蝠英文Javan Slit-faced Bat草寫英文範例