Juniper Vole中文是什麼動物名稱?Juniper Vole = 檜山田鼠

Juniper Vole的詞性是屬於[名詞]


Juniper Vole動物單字相關意思

  • Juniper Vole 中文意思= 檜山田鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= juniper vole
  • 單字大寫= JUNIPER VOLE
  • 單字首大寫= Juniper Vole
  • 單字字數= 12

這裡除了提供Juniper Vole檜山田鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

鱒魚 烏龜 麝鼠
鯙科 山羚 長頸鹿
埃什特雷拉山犬 侏儒鱷 柯利犬
獰貓 虎皮鸚鵡 孟買貓

檜山田鼠英文Juniper Vole草寫英文範例