Kangaroo Rat中文是什麼動物名稱?Kangaroo Rat = 更格盧鼠

Kangaroo Rat的詞性是屬於[名詞]


Kangaroo Rat動物單字相關意思

  • Kangaroo Rat 中文意思= 更格盧鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= kangaroo rat
  • 單字大寫= KANGAROO RAT
  • 單字首大寫= Kangaroo Rat
  • 單字字數= 12

這裡除了提供Kangaroo Rat更格盧鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

袋熊 老虎 棘鼠
迷你貝吉格里芬凡丁犬 脈翅目 樹鼩目
象牙鷗 伊尼歐潑婦 綠喉蜂虎
牛頭梗 墨西哥鈍口螈

更格盧鼠英文Kangaroo Rat草寫英文範例