Komodo Dragon中文是什麼動物名稱?Komodo Dragon = 科摩多巨蜥

Komodo Dragon的詞性是屬於[名詞]


Komodo Dragon動物單字相關意思

  • Komodo Dragon 中文意思= 科摩多巨蜥
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= komodo dragon
  • 單字大寫= KOMODO DRAGON
  • 單字首大寫= Komodo Dragon
  • 單字字數= 13

這裡除了提供Komodo Dragon科摩多巨蜥的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

皇家鴿 黃喉貂 黃腳岩袋鼠
虎蛇 響尾蛇 旅鼠
庫柏鷹 柯利犬 緬甸貓
博伊金獵犬 美國愛斯基摩犬 非洲野犬

科摩多巨蜥英文Komodo Dragon草寫英文範例