Korinch’s Rat中文是什麼動物名稱?Korinch’s Rat = 科林奇鼠

Korinch’s Rat的詞性是屬於[名詞]


Korinch’s Rat動物單字相關意思

  • Korinch’s Rat 中文意思= 科林奇鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= korinch’s rat
  • 單字大寫= KORINCH’S RAT
  • 單字首大寫= Korinch’s Rat
  • 單字字數= 15

這裡除了提供Korinch’s Rat科林奇鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

非洲艾虎 天空藍魔蝦 隆頭魚
沙袋鼠 水獺
愛爾蘭獵狼犬 錘頭鸛 芬蘭獵犬
避日目 縞椰子貓 阿伊努犬

科林奇鼠英文Korinch’s Rat草寫英文範例