Leopard Tortoise中文是什麼動物名稱?Leopard Tortoise = 豹紋陸龜

Leopard Tortoise的詞性是屬於[名詞]


Leopard Tortoise動物單字相關意思

  • Leopard Tortoise 中文意思= 豹紋陸龜
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= leopard tortoise
  • 單字大寫= LEOPARD TORTOISE
  • 單字首大寫= Leopard Tortoise
  • 單字字數= 16

這裡除了提供Leopard Tortoise豹紋陸龜的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

蝮蛇 燈魚 南跳岩企鵝
紅嘴奎利亞雀 喜鵲 切葉蟻
印度星龜 針鼴鼠 寬海蛾魚
渡渡鳥 沙漠陸龜 甲蟲

豹紋陸龜英文Leopard Tortoise草寫英文範例