Magellanic Penguin中文是什麼動物名稱?Magellanic Penguin = 麥哲倫企鵝

Magellanic Penguin的詞性是屬於[名詞]


Magellanic Penguin動物單字相關意思

  • Magellanic Penguin 中文意思= 麥哲倫企鵝
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= magellanic penguin
  • 單字大寫= MAGELLANIC PENGUIN
  • 單字首大寫= Magellanic Penguin
  • 單字字數= 18

這裡除了提供Magellanic Penguin麥哲倫企鵝的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

赤羊 英雄翠鳳蝶 禿猴
高鼻羚羊 獴科 七鰓鰻科
山羚 歐氏劍吻鯊 螢火蟲
大西洋牙鮃 高體金眼鯛屬

麥哲倫企鵝英文Magellanic Penguin草寫英文範例