Malayan Tiger中文是什麼動物名稱?Malayan Tiger = 馬來亞虎

Malayan Tiger的詞性是屬於[名詞]


Malayan Tiger動物單字相關意思

  • Malayan Tiger 中文意思= 馬來亞虎
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= malayan tiger
  • 單字大寫= MALAYAN TIGER
  • 單字首大寫= Malayan Tiger
  • 單字字數= 13

這裡除了提供Malayan Tiger馬來亞虎的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃眼企鵝 土耳其安哥拉貓 合唱蛙
山魈 海牛 猞猁屬
大林姬鼠 國王企鵝 Jico鹿鼠
鐘角蛙 蜣螂 亞達伯拉像龜

馬來亞虎英文Malayan Tiger草寫英文範例