Monitor Lizard中文是什麼動物名稱?Monitor Lizard = 巨蜥屬

Monitor Lizard的詞性是屬於[名詞]


Monitor Lizard動物單字相關意思

  • Monitor Lizard 中文意思= 巨蜥屬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= monitor lizard
  • 單字大寫= MONITOR LIZARD
  • 單字首大寫= Monitor Lizard
  • 單字字數= 14

這裡除了提供Monitor Lizard巨蜥屬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

斑駒 野豬 海蛞蝓
白斑狗魚 鉸口鯊 捻角山羊
捷豹 吼猴 毛腳燕
囊鼠 平毛尋回犬 非洲爪蟾

巨蜥屬英文Monitor Lizard草寫英文範例