Neapolitan Mastiff中文是什麼動物名稱?Neapolitan Mastiff = 紐波利頓犬

Neapolitan Mastiff的詞性是屬於[名詞]


Neapolitan Mastiff動物單字相關意思

  • Neapolitan Mastiff 中文意思= 紐波利頓犬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= neapolitan mastiff
  • 單字大寫= NEAPOLITAN MASTIFF
  • 單字首大寫= Neapolitan Mastiff
  • 單字字數= 18

這裡除了提供Neapolitan Mastiff紐波利頓犬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

鳴哀鴿 瘤牛 漂泊信天翁
傘鳥 鰩科 四齒魨
匙吻鱘 笑翠鳥屬 錘頭鸛
縞椰子貓 亞洲大黃蜂 鱷魚

紐波利頓犬英文Neapolitan Mastiff草寫英文範例