Ornate Hawk-Eagle中文是什麼動物名稱?Ornate Hawk-Eagle = 飾冠鷹鵰

Ornate Hawk-Eagle的詞性是屬於[名詞]


Ornate Hawk-Eagle動物單字相關意思

  • Ornate Hawk-Eagle 中文意思= 飾冠鷹鵰
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= ornate hawk-eagle
  • 單字大寫= ORNATE HAWK-EAGLE
  • 單字首大寫= Ornate Hawk-Eagle
  • 單字字數= 17

這裡除了提供Ornate Hawk-Eagle飾冠鷹鵰的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

墨西哥無毛犬 小袋鼠 火山兔
吸血蝠 戴勝鳥 樹袋鼠
白靴兔 泰國鬥魚
大羊駝 食蟹獼猴 雙峰駱駝

飾冠鷹鵰英文Ornate Hawk-Eagle草寫英文範例