Pelican中文是什麼動物名稱?Pelican = 鵜鶘

Pelican的詞性是屬於[名詞]


Pelican動物單字相關意思

  • Pelican 中文意思= 鵜鶘
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= pelican
  • 單字大寫= PELICAN
  • 單字首大寫= Pelican
  • 單字字數= 7

這裡除了提供Pelican鵜鶘的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

北方因紐特犬 秦嶺大貓熊 黑帶二尾舟蛾
印度沙鼠 曲紋唇魚
象鼩 克倫伯獵犬 原牛
亞洲象 羊駝 秋田犬

鵜鶘英文Pelican草寫英文範例