Poison Dart Frog中文是什麼動物名稱?Poison Dart Frog = 毒鏢蛙

Poison Dart Frog的詞性是屬於[名詞]


Poison Dart Frog動物單字相關意思

  • Poison Dart Frog 中文意思= 毒鏢蛙
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= poison dart frog
  • 單字大寫= POISON DART FROG
  • 單字首大寫= Poison Dart Frog
  • 單字字數= 16

這裡除了提供Poison Dart Frog毒鏢蛙的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

懷俄明蟾蜍 赤羚 西伯利亞貓
沙蜥蜴 棕櫚松鼠 倉鼠
跳蚤 異鱗蛇鯖
甲蟲 螞蟻 美國獵狗

毒鏢蛙英文Poison Dart Frog草寫英文範例