Proboscis Monkey中文是什麼動物名稱?Proboscis Monkey = 長鼻猴

Proboscis Monkey的詞性是屬於[名詞]


Proboscis Monkey動物單字相關意思

  • Proboscis Monkey 中文意思= 長鼻猴
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= proboscis monkey
  • 單字大寫= PROBOSCIS MONKEY
  • 單字首大寫= Proboscis Monkey
  • 單字字數= 16

這裡除了提供Proboscis Monkey長鼻猴的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

狼蛛 樹袋鼠 心斑刺尾魚
家朱雀 湖側褶蛙 緬因貓
蠅虎 金獅面狨 墨魚
獵豹 非洲靈貓

長鼻猴英文Proboscis Monkey草寫英文範例