Queen of Sheba’s Gazelle中文是什麼動物名稱?Queen of Sheba’s Gazelle = 葉門瞪羚

Queen of Sheba’s Gazelle的詞性是屬於[名詞]


Queen of Sheba’s Gazelle動物單字相關意思

  • Queen of Sheba’s Gazelle 中文意思= 葉門瞪羚
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= queen of sheba’s gazelle
  • 單字大寫= QUEEN OF SHEBA’S GAZELLE
  • 單字首大寫= Queen of Sheba’s Gazelle
  • 單字字數= 26

這裡除了提供Queen of Sheba’s Gazelle葉門瞪羚的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

壁虱 聖伯納犬 魁札爾鳥
鞍帶石斑魚 鶆䴈 銀喉長尾山雀
珠雞 黑尾真鯊 大西洋牙鮃
異鱗蛇鯖 蝴蝶 澳洲卡爾比犬

葉門瞪羚英文Queen of Sheba’s Gazelle草寫英文範例