Quelea (Red-Billed)中文是什麼動物名稱?Quelea (Red-Billed) = 紅嘴奎利亞雀

Quelea (Red-Billed)的詞性是屬於[名詞]


Quelea (Red-Billed)動物單字相關意思

  • Quelea (Red-Billed) 中文意思= 紅嘴奎利亞雀
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= quelea (red-billed)
  • 單字大寫= QUELEA (RED-BILLED)
  • 單字首大寫= Quelea (Red-Billed)
  • 單字字數= 19

這裡除了提供Quelea (Red-Billed)紅嘴奎利亞雀的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃地鬆鼠 猛獁象 虎甲蟲
西伯利亞貓 蜉蝣目 日本缺齒鼴
日本兔 漁貓 珊瑚
弓頭鯨 藍鯨 巴伐利亞山犬

紅嘴奎利亞雀英文Quelea (Red-Billed)草寫英文範例