Red-handed Tamarin中文是什麼動物名稱?Red-handed Tamarin = 紅手絹毛猴

Red-handed Tamarin的詞性是屬於[名詞]


Red-handed Tamarin動物單字相關意思

  • Red-handed Tamarin 中文意思= 紅手絹毛猴
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= red-handed tamarin
  • 單字大寫= RED-HANDED TAMARIN
  • 單字首大寫= Red-handed Tamarin
  • 單字字數= 18

這裡除了提供Red-handed Tamarin紅手絹毛猴的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

狐族 鳴哀鴿 海馬
鮭魚 夜蝠
蓑鮋屬 犀鳥 小狗
凱門鱷 婆羅洲猩猩 非洲草原象

紅手絹毛猴英文Red-handed Tamarin草寫英文範例