Red Finch中文是什麼動物名稱?Red Finch = 家朱雀

Red Finch的詞性是屬於[名詞]


Red Finch動物單字相關意思

  • Red Finch 中文意思= 家朱雀
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= red finch
  • 單字大寫= RED FINCH
  • 單字首大寫= Red Finch
  • 單字字數= 9

這裡除了提供Red Finch家朱雀的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

氂牛 天空藍魔蝦 瑞魚
海蛞蝓 海龍 線蟲動物門
一角鯨 獴科 異鱗蛇鯖
蜣螂 鰹魚 貝林登㹴

家朱雀英文Red Finch草寫英文範例