Royal Penguin中文是什麼動物名稱?Royal Penguin = 皇家企鵝

Royal Penguin的詞性是屬於[名詞]


Royal Penguin動物單字相關意思

  • Royal Penguin 中文意思= 皇家企鵝
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= royal penguin
  • 單字大寫= ROYAL PENGUIN
  • 單字首大寫= Royal Penguin
  • 單字字數= 13

這裡除了提供Royal Penguin皇家企鵝的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

斑馬魚 斑馬 贊氏蜂鳥
小袋鼠 壁虱 鰩科
紅嘴奎利亞雀 雉雞 笑翠鳥屬
鴞鸚鵡 哈威那 中華冠毛犬

皇家企鵝英文Royal Penguin草寫英文範例