Sand Lizard中文是什麼動物名稱?Sand Lizard = 沙蜥蜴

Sand Lizard的詞性是屬於[名詞]


Sand Lizard動物單字相關意思

  • Sand Lizard 中文意思= 沙蜥蜴
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= sand lizard
  • 單字大寫= SAND LIZARD
  • 單字首大寫= Sand Lizard
  • 單字字數= 11

這裡除了提供Sand Lizard沙蜥蜴的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

白斑角鯊 墨西哥紅膝蜘蛛 黃條背蟾蜍
眼鏡蛇王 巨蟹蛛
鷂亞 倭狐猴 魚類
耳廓狐 波爾多獒犬 暗眼燈草鵐

沙蜥蜴英文Sand Lizard草寫英文範例