Sea Urchin中文是什麼動物名稱?Sea Urchin = 海膽

Sea Urchin的詞性是屬於[名詞]


Sea Urchin動物單字相關意思

  • Sea Urchin 中文意思= 海膽
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= sea urchin
  • 單字大寫= SEA URCHIN
  • 單字首大寫= Sea Urchin
  • 單字字數= 10

這裡除了提供Sea Urchin海膽的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

非洲艾虎 斑馬魚 夜鷹
蜉蝣目 七鰓鰻科 大西洋牙鮃
象鼩 達布拉虎魚 鱷魚
水豚 甲蟲 指猴

海膽英文Sea Urchin草寫英文範例