Shiba Inu中文是什麼動物名稱?Shiba Inu = 柴犬

Shiba Inu的詞性是屬於[名詞]


Shiba Inu動物單字相關意思

  • Shiba Inu 中文意思= 柴犬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= shiba inu
  • 單字大寫= SHIBA INU
  • 單字首大寫= Shiba Inu
  • 單字字數= 9

這裡除了提供Shiba Inu柴犬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

虎蛇 竹節蟲 綿羊
秦嶺大貓熊 小藍企鵝 東爪猴
愛達荷州地鼠 佛氏虎鯊 格陵蘭犬
鴿子 黑腳企鵝 非洲爪蟾

柴犬英文Shiba Inu草寫英文範例