Siamese Fighting Fish中文是什麼動物名稱?Siamese Fighting Fish = 泰國鬥魚

Siamese Fighting Fish的詞性是屬於[名詞]


Siamese Fighting Fish動物單字相關意思

  • Siamese Fighting Fish 中文意思= 泰國鬥魚
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= siamese fighting fish
  • 單字大寫= SIAMESE FIGHTING FISH
  • 單字首大寫= Siamese Fighting Fish
  • 單字字數= 21

這裡除了提供Siamese Fighting Fish泰國鬥魚的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

白虎 鸏屬 高鼻羚羊
八腕目 金剛鸚鵡 大閘蟹
赫克力士長戟大兜蟲 蚱蜢 食蟹獼猴
尋血獵犬 縞椰子貓 澳洲牧羊犬

泰國鬥魚英文Siamese Fighting Fish草寫英文範例