Slow Worm中文是什麼動物名稱?Slow Worm = 蛇蜥

Slow Worm的詞性是屬於[名詞]


Slow Worm動物單字相關意思

  • Slow Worm 中文意思= 蛇蜥
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= slow worm
  • 單字大寫= SLOW WORM
  • 單字首大寫= Slow Worm
  • 單字字數= 9

這裡除了提供Slow Worm蛇蜥的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

贊氏蜂鳥 玻璃梭鱸 松鼠
倭犰狳 黑白花狨 小齒日本銀魚
肺魚 龍蝦 南美林貓
格陵蘭犬 寬海蛾魚 亞洲大黃蜂

蛇蜥英文Slow Worm草寫英文範例