Slow Worm中文是什麼動物名稱?Slow Worm = 蛇蜥

Slow Worm的詞性是屬於[名詞]


Slow Worm動物單字相關意思

  • Slow Worm 中文意思= 蛇蜥
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= slow worm
  • 單字大寫= SLOW WORM
  • 單字首大寫= Slow Worm
  • 單字字數= 9

這裡除了提供Slow Worm蛇蜥的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

漂泊信天翁 紅手絹毛猴 布偶貓
白斑狗魚 線蟲動物門 愛爾蘭獵狼犬
佛氏虎鯊 沙鼠 海狗
招潮蟹 海豚 蜈蚣

蛇蜥英文Slow Worm草寫英文範例