South China Tiger中文是什麼動物名稱?South China Tiger = 華南虎

South China Tiger的詞性是屬於[名詞]


South China Tiger動物單字相關意思

  • South China Tiger 中文意思= 華南虎
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= south china tiger
  • 單字大寫= SOUTH CHINA TIGER
  • 單字首大寫= South China Tiger
  • 單字字數= 17

這裡除了提供South China Tiger華南虎的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

漂泊信天翁 瑞魚
倭河馬 鼠海豚 蠣鷸
貓頭鷹蝴蝶 豹紋陸龜
叢林潑婦 新不列顛倉鴞 非洲椰子貓

華南虎英文South China Tiger草寫英文範例