South China Tiger中文是什麼動物名稱?South China Tiger = 華南虎

South China Tiger的詞性是屬於[名詞]


South China Tiger動物單字相關意思

  • South China Tiger 中文意思= 華南虎
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= south china tiger
  • 單字大寫= SOUTH CHINA TIGER
  • 單字首大寫= South China Tiger
  • 單字字數= 17

這裡除了提供South China Tiger華南虎的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃眼企鵝 異關節總目 皇帶魚科
眼鏡蛇王 伊魯康吉水母 馬蹄蟹
燕雀 美國愛斯基摩犬 睡鼠
鬆獅犬 澳洲㹴 神仙魚

華南虎英文South China Tiger草寫英文範例