Stoat中文是什麼動物名稱?Stoat = 白鼬

Stoat的詞性是屬於[名詞]


Stoat動物單字相關意思

  • Stoat 中文意思= 白鼬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= stoat
  • 單字大寫= STOAT
  • 單字首大寫= Stoat
  • 單字字數= 5

這裡除了提供Stoat白鼬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

鱗魨 老虎 白鼬
斯塔福郡鬥牛梗 西施犬 雉雞
小齒日本銀魚 鮟鱇屬 野兔
偽虎鯨 潛鳥 歐亞鵟

白鼬英文Stoat草寫英文範例