Sumatran Rhinoceros中文是什麼動物名稱?Sumatran Rhinoceros = 蘇門答臘犀

Sumatran Rhinoceros的詞性是屬於[名詞]


Sumatran Rhinoceros動物單字相關意思

  • Sumatran Rhinoceros 中文意思= 蘇門答臘犀
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= sumatran rhinoceros
  • 單字大寫= SUMATRAN RHINOCEROS
  • 單字首大寫= Sumatran Rhinoceros
  • 單字字數= 19

這裡除了提供Sumatran Rhinoceros蘇門答臘犀的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

貂熊 禿鷲 捲毛野豬
小羊駝 海龍 蓑鮋屬
袋鼠 西表山貓 珠雞
加拿大馬鹿 大蚊科 阿穆爾豹

蘇門答臘犀英文Sumatran Rhinoceros草寫英文範例