Tarantula中文是什麼動物名稱?Tarantula = 捕鳥蛛

Tarantula的詞性是屬於[名詞]


Tarantula動物單字相關意思

  • Tarantula 中文意思= 捕鳥蛛
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= tarantula
  • 單字大寫= TARANTULA
  • 單字首大寫= Tarantula
  • 單字字數= 9

這裡除了提供Tarantula捕鳥蛛的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

橫紋長鬣蜥 小天鵝
墨西哥遊離尾蝠 鬣狗
灰熊 啄木鳥 食用蛙
倭黑猩猩 黑俄羅斯梗 倉鴞

捕鳥蛛英文Tarantula草寫英文範例