Tibetan Mastiff中文是什麼動物名稱?Tibetan Mastiff = 藏獒

Tibetan Mastiff的詞性是屬於[名詞]


Tibetan Mastiff動物單字相關意思

  • Tibetan Mastiff 中文意思= 藏獒
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= tibetan mastiff
  • 單字大寫= TIBETAN MASTIFF
  • 單字首大寫= Tibetan Mastiff
  • 單字字數= 15

這裡除了提供Tibetan Mastiff藏獒的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

啄木鳥 英雄翠鳳蝶 魟魚
海膽 貓鼬 豹紋陸龜
更格盧鼠 小缺齒鼴 鬣蜥
野山羊 蹄兔 亞洲棕櫚靈貓

藏獒英文Tibetan Mastiff草寫英文範例