Tundra Swan中文是什麼動物名稱?Tundra Swan = 小天鵝

Tundra Swan的詞性是屬於[名詞]


Tundra Swan動物單字相關意思

  • Tundra Swan 中文意思= 小天鵝
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= tundra swan
  • 單字大寫= TUNDRA SWAN
  • 單字首大寫= Tundra Swan
  • 單字字數= 11

這裡除了提供Tundra Swan小天鵝的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

斑胸草雀 白犀牛 蠑螈
鴕鳥 愛爾蘭雪達犬 鷦鷯
虎頭蜂 黑線鱈 格陵蘭犬
火蟻 蚯蚓

小天鵝英文Tundra Swan草寫英文範例