Turkey Vulture中文是什麼動物名稱?Turkey Vulture = 紅頭美洲鷲

Turkey Vulture的詞性是屬於[名詞]


Turkey Vulture動物單字相關意思

  • Turkey Vulture 中文意思= 紅頭美洲鷲
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= turkey vulture
  • 單字大寫= TURKEY VULTURE
  • 單字首大寫= Turkey Vulture
  • 單字字數= 14

這裡除了提供Turkey Vulture紅頭美洲鷲的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

壁虱 魁札爾鳥 蚌蠣
巨蜥屬 切葉蟻 胡寧紅松鼠
鬣狗 鯡魚 老鷹
海豚 尋血獵犬 尖吻鱸

紅頭美洲鷲英文Turkey Vulture草寫英文範例