Turkish Angora中文是什麼動物名稱?Turkish Angora = 土耳其安哥拉貓

Turkish Angora的詞性是屬於[名詞]


Turkish Angora動物單字相關意思

  • Turkish Angora 中文意思= 土耳其安哥拉貓
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= turkish angora
  • 單字大寫= TURKISH ANGORA
  • 單字首大寫= Turkish Angora
  • 單字字數= 14

這裡除了提供Turkish Angora土耳其安哥拉貓的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

斑馬 蝮蛇 西伯利亞虎
昆士蘭管鼻蝙蝠 凱斯犬 佛氏虎鯊
黑尾真鯊 軍艦鳥 栗鼠
駱駝 孟加拉虎 阿拉斯加雪橇犬

土耳其安哥拉貓英文Turkish Angora草寫英文範例