Uganda Kob中文是什麼動物名稱?Uganda Kob = 赤羚

Uganda Kob的詞性是屬於[名詞]


Uganda Kob動物單字相關意思

  • Uganda Kob 中文意思= 赤羚
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= uganda kob
  • 單字大寫= UGANDA KOB
  • 單字首大寫= Uganda Kob
  • 單字字數= 10

這裡除了提供Uganda Kob赤羚的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

松鼠猴屬 飾冠鷹鵰 北方因紐特犬
馬默特 山羚 愛爾蘭雪達犬
漢波德企鵝 睡鼠
達爾文蛙 藍皮狩獵 白皮旗魚

赤羚英文Uganda Kob草寫英文範例