Uguisu中文是什麼動物名稱?Uguisu = 短翅樹鶯

Uguisu的詞性是屬於[名詞]


Uguisu動物單字相關意思

  • Uguisu 中文意思= 短翅樹鶯
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= uguisu
  • 單字大寫= UGUISU
  • 單字首大寫= Uguisu
  • 單字字數= 6

這裡除了提供Uguisu短翅樹鶯的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃眼企鵝 斯塔福郡鬥牛梗 鰩科
馴鹿 棘鼠 印度棕櫚松鼠
加拉巴哥象龜 魚類
電鰻 倒鉤 非洲侏儒蛙

短翅樹鶯英文Uguisu草寫英文範例