Uguisu中文是什麼動物名稱?Uguisu = 短翅樹鶯

Uguisu的詞性是屬於[名詞]


Uguisu動物單字相關意思

  • Uguisu 中文意思= 短翅樹鶯
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= uguisu
  • 單字大寫= UGUISU
  • 單字首大寫= Uguisu
  • 單字字數= 6

這裡除了提供Uguisu短翅樹鶯的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

贊氏蜂鳥 禿鷲 短翅樹鶯
瑞典牧羊犬 蜘蛛猴 海龍
鳴禽 獴科 毛腳燕
臘腸犬 白鱀豚

短翅樹鶯英文Uguisu草寫英文範例