Uinta Ground Squirrel中文是什麼動物名稱?Uinta Ground Squirrel = 猶因它地鼠

Uinta Ground Squirrel的詞性是屬於[名詞]


Uinta Ground Squirrel動物單字相關意思

  • Uinta Ground Squirrel 中文意思= 猶因它地鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= uinta ground squirrel
  • 單字大寫= UINTA GROUND SQUIRREL
  • 單字首大寫= Uinta Ground Squirrel
  • 單字字數= 21

這裡除了提供Uinta Ground Squirrel猶因它地鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

斑馬魚 斑胸草雀 薩帕塔雷恩
水田鼠 花栗鼠 女王蛇
海狸鼠 小噴鴷 石虎
樹鼩目 老鷹 蟆口鴟

猶因它地鼠英文Uinta Ground Squirrel草寫英文範例