Vancouver Island Marmot中文是什麼動物名稱?Vancouver Island Marmot = 溫哥華島旱獺

Vancouver Island Marmot的詞性是屬於[名詞]


Vancouver Island Marmot動物單字相關意思

  • Vancouver Island Marmot 中文意思= 溫哥華島旱獺
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= vancouver island marmot
  • 單字大寫= VANCOUVER ISLAND MARMOT
  • 單字首大寫= Vancouver Island Marmot
  • 單字字數= 23

這裡除了提供Vancouver Island Marmot溫哥華島旱獺的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

西部低地大猩猩 鵪鶉 小丑魚
糙皮斷線肖鱸 湖側褶蛙 鷺鶴
蠅虎 曲紋唇魚 哈威那
黑尾真鯊 亞洲黑熊

溫哥華島旱獺英文Vancouver Island Marmot草寫英文範例