Velvet Asity中文是什麼動物名稱?Velvet Asity = 紫黑裸眉鶇

Velvet Asity的詞性是屬於[名詞]


Velvet Asity動物單字相關意思

  • Velvet Asity 中文意思= 紫黑裸眉鶇
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= velvet asity
  • 單字大寫= VELVET ASITY
  • 單字首大寫= Velvet Asity
  • 單字字數= 12

這裡除了提供Velvet Asity紫黑裸眉鶇的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

惠比特犬 眼鏡猴 葉尾壁虎
檜山田鼠 雉雞 蹄兔
虎頭蜂 暗色斑紋海豚 寬海蛾魚
螃蟹 美國愛斯基摩犬

紫黑裸眉鶇英文Velvet Asity草寫英文範例