Velvet Asity中文是什麼動物名稱?Velvet Asity = 紫黑裸眉鶇

Velvet Asity的詞性是屬於[名詞]


Velvet Asity動物單字相關意思

  • Velvet Asity 中文意思= 紫黑裸眉鶇
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= velvet asity
  • 單字大寫= VELVET ASITY
  • 單字首大寫= Velvet Asity
  • 單字字數= 12

這裡除了提供Velvet Asity紫黑裸眉鶇的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

瘤牛 家朱雀 短尾矮袋鼠
夜蝠 藍牛羚 英國獒犬
前口蝠鱝屬 科摩多巨蜥 鱷冰魚
美國愛斯基摩犬 澳洲卡爾比犬 土耳其阿卡巴士犬

紫黑裸眉鶇英文Velvet Asity草寫英文範例